Statut Fundacji Profilm

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Wspierania Kultury audiowizualnej „Profilm”, Fundacja może używać nazwy skróconej: „Fundacja Profilm” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Jakuba Maińskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewę Arendt w kancelarii notarialnej w Warszawie, Al. Solidarności 119/125 m. 79, w dniu 12.08.2008.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest rozwijanie, oraz upowszechnianie kultury audiowizualnej.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. własną realizację projektów rozwijających kulturę audiowizualną,
2. budowanie lokalnej, ogólno dostępnej infrastruktury audiowizualnej, zapewniającej sprzęt służący pełnej realizacji projektów audiowizualnych,
3. organizowanie przedsięwzięć służących konsolidacji jednostek zajmujących się kulturą audiowizualną,
4. organizowanie i finansowanie imprez mających na celu rozwój i krzewienie sztuki audiowizualnej,
5. świadczenie pomocy na rzecz jednostek zajmujących się działalnością audiowizualną,
6. współpracę przy realizacji projektów rozwijających kulturę audiowizualną.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku fundacji,
5. odsetek bankowych.
6. dochodów z działalności odpłatnej.
1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Organem fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

§ 10

Fundator Fundacji Profilm wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych każdorazowo przez Fundatora.
2. Kadencja w Zarządzie trwa 3 lata.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa,
2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3. w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków, fundator na wniosek zarządu może odwołać członka zarządu,
4. śmierci członka Zarządu.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2. realizacja celów statutowych,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
7. zmiana statutu,
8. decydowanie o połączeniu oraz likwidacji fundacji.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą Elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji

§ 14

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.